Inženýrská činnost

Projektové řízení a technický dozor investora je sice další položkou v celkové investici, ale v celkových nákladech stavby tato činnost přináší nemalé úspory a garantuje precizní provedení celé stavby.

Příprava investičního záměru

 • posouzení vhodnosti pozemku k realizaci investičního záměru
 • prověření přípustnosti výstavby s ohledem na územní plán, regulativy popř. komisi výstavby
 • výběr architekta, projednání podmínek smlouvy s ním a její příprava
 • zajištění návrhu stavby, popř. variant, předběžná cena a harmonogram
 • předběžná jednání s dotčenými orgány
 • propočet a posouzení návratnosti investic

Koordinace územního řízení (k vydání územního rozhodnutí – ÚR)

 • stanovení rozsahu a podrobností projektu pro ÚR, stanovení technických standardů stavby
 • organizace postupu prací a stavu dokladů s architektem a stanovisek potřebných pro vydání ÚR
 • sledování a zadání zapracování změn, zpracování speciálních podkladů a doplňků dokumentace pro ÚR
 • zpráva investorovi o vývoji stanovisek, upřesnění ceny, zhodnocení návratnosti, schválení dokumentace

Koordinace stavebního řízení (k vydání stavebního povolení – SP)

 • stanovení technických a materiálových standardů projektu
 • organizace postupu prací a stavu dokladů s architektem a stanovisek potřebných pro vydání SP
 • návrhy alternativních materiálů a technologií
 • zpráva investorovi o vývoji stanovisek, dohled nad zapracováním změn, kontrola úplnosti a správnosti dokumentace

Koordinace systému klientských změn (KZ)

 • příprava a projednání klientských standardů projektu s investorem
 • zpracování systému KZ
 • výběr dodavatelů volitelného vybavení – klientských center
 • koordinace KZ s projektantem a dodavateli volitelného vybavení

Koordinace dokumentace pro provedení stavby (DPS)

 • detailní stanovení technických a materiálových standardů projektu
 • dohled nad zapracováním podmínek SP do DPS
 • dohled nad vypracováním specifikací, návrhy alternativních materiálů
 • kontrola úplnosti a správnosti dokumentace

Příprava kolaudačního řízení (KŘ)

 • organizace potřebných dokladů pro KŘ
 • koordinace vyřízení změny stavby před dokončením – změna stavebního povolení
 • účast při KŘ
 • dohled nad odstraněním vad a nedodělků z KŘ ve stanovené lhůtě a kvalitě
 • dosažení vydání kolaudačního rozhodnutí

Předání stavby do užívání

předání stavby správcovské firmě, vč. veškeré stavební dokumentace skutečného provedenípředání protokolů o provedených zkouškách, záručních listů apod. potřebných k provozu stavby apředání návodů na údržbuzajištění zaškolení obsluhy a seznámení s technologií provozu