Rozpočty

Rozpočty Vám pomohou lépe se orientovat v cenách stavebních prací a jsou důležité při výběru dodavatele stavby. Díky rozpočtu víte, kde můžete ušetřit. Rozpočty zpracovávám dle požadavku stavebníka (klienta).

Nabízené služby v rozpočtech (vypracování):

 • Propočet stavby dle technickohospodářských ukazatelů (THU) - je odhad ceny budoucí stavby. podkladem pro zpracování propočtu je Návrh/studie (STS) stavby nebo Dokumentace k územnímu řízení DÚR
 • Předběžný rozpočet - je zpřesněným odhadem ceny budoucí stavby. Podkladem pro zpracování předběžného rozpočtu je Dokumentace pro stavební povolení (DPS)
 • Položkový rozpočet stavby / soupis prací - je soupisem položek prací, dodávek a služeb, potřebných k úplnému zhotovení stavby nebo její části. Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby nebo její části

Dále je možné zpracovat rozpočty:

 • výkaz výměr
 • slepý rozpočet
 • kontrolní rozpočet
 • nabídkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby obsahuje:

 • krycí list rozpočtu
 • rozpočtové náklady
 • rekapitulace stavebních dílů
 • vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
 • položkový rozpočet s výkazem výměr

objednat také můžete:

Vyhodnocení a posouzení nabídkových cen dodavatelů (překontrolujeme rozpočet, který Vám Vámi poptaná stavební firma zpracovala a popř. Vás upozorníme na nesrovnalosti. Tento krok Vám může ušetřit nemalé finanční náklady).

výstup dodaných rozpočtů může být :

 • ec - výstup - pro uživatele programu euroCALC
 • bpe- výstup - pro uživatele programu BuildPower
 • pdf
 • xls (MS Excel)
 • orf (obecný rozpočtový formát)

Pro stanovení cen za projektové a inženýrské práce existují sazebníky či honorářové řády, ceny za samostatné zpracování výkazů výměr či rozpočtů v nich chybí.

Praxe ukázala, že orientační sazebník cen rozpočtářských výkonů je nezbytným doplňkem oceňovacích podkladů projektových prací. Stejně tak jak je rozmanitá práce projektanta, je rozmanitá i práce rozpočtáře." viz. Callida

Proto pro sestavení ceny rozpočtu částečně vycházíme z ceníku vydaného společností CALLIDA a částečně, dle specifikum projektu, podle hodinových sazeb viz. níže.

1. pomocné činnosti málo kvalifikované 200,- až 320,- Kč/hod.
2. méně kvalifikované 320,- až 580,- Kč/hod.
3. středně kvalifikované 580,- až 780,- Kč/hod.
4. vysoce kvalifikované 780,- až 1050,- Kč/hod.