Technický dozor investora

Výkon technického dozoru investora spočívající zejména v přejímání dokončených stavebních výkonů, v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací.


Technický dozor je v současné době obecně používaný pojem. Činnost technického dozoru byla dříve upravena, dnes již neplatnou vyhláškou č. 104/1973 Sb., o základních podmínkách dodávky stavebních prací.

Obecně se pod pojmem technický dozor chápe výkon některých specifických činností stavebníka - objednatele stavebního díla (tzv. investora) v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby. Rozsah činnosti se doporučuje vždy předem sjednat ve smlouvě včetně zodpovědnosti vykonavatele.

Základními požadavky na osobu vykonávající technický dozor je nezávislost na zhotoviteli i projektantovi stavby a jeho technická erudice. Dle výkonového a honorářového řádu ČSSI a ČKAIT je definován rozsah činnosti technického dozoru takto:

Základní výkony:

Výkon technického dozoru investora spočívající zejména v přejímání dokončených stavebních výkonů, v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn apod.

Zvláštní výkony:

Sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, spolupráce při kontrole účtů a zpřesnění a novelizace časových plánů.

Podstatnou součástí jeho výkonů je průběžná kontrola kvality stavby včetně projektu vzhledem ke skutečnostem, které se na stavbě vyskytují z toho důvodu je nezbytné, aby byl technický dozor náležitě kvalifikovaný a zkušený.

Současnými obecně závaznými předpisy není technický dozor definován a nepatří mezi vybrané činnosti ve výstavbě. Provádí se v souladu s § 100 odst. 4 stavebního zákona.

Podrobnosti k technickému dozoru jsou např. rozvedeny v Doporučeném standardu metodickém DOS M 05 VYST98 Vedení dohled a dozory ve výstavbě, který vydal ČKAIT, lze jej získat v Informačním centru ČKAIT (podrobnosti na adrese http://www.ckait.cz ).

Technický dozor investora nelze zaměňovat s pojem a činností zvanou odborný dozor nad realizací stavby, který je požadován stavebním zákonem a vyhláškou č. 132/1998 Sb. v případě, že stavby jednoduché a drobné provádí občan jako stavebník svépomocí a není patřičně odborně kvalifikován podle požadavku § 44 odst. 3 zákona č 50/1976 Sb.

Výkon funkce TDI může být svěřen kvalifikované osobě a autorizované osobě. Pokud tuto kvalifikaci splňujete můžete tuto funkci vykonávat jako právnická nebo fyzická osoba dle živnostenského oprávnění.

Autor : Ing. Josef Goller, ÚRS PRAHA, a.s.


Technický dozor – technický dozor investora

 • kontrola kvality provedených prací
 • kontrola postupu prací a harmonogramu a jeho aktualizace
 • organizace kontrolních dnů stavby a zpracování protokolu z těchto kontrolních dnů
 • aktualizace platebního plánu, příprava fakturace zjišťovacím protokolem a kontrola
 • provedených výkonů
 • sledování změn v projektu a vystavování „Změnových listů“ a jejich distribuce
 • projednání dodatků ke smlouvě o dílo a příprava dodatků k podpisu
 • odsouhlasení předložených vzorků a technologických postupů
 • dílčí technické přejímky díla
 • dozor nad potřebnými zkouškami
 • dozor nad vypracováním dokumentace skutečného provedení
 • dozor nad odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě
 • projednání KZ se stavbou a dohled nad nimi
 • koordinace KZ na stavbě

Technický dozor investora zahrnuje kontrolu prováděné stavby tak, aby stavební firma dodržovala technické podmínky realizace, platné zákony, stavbu prováděla kvalitně, dodržovala rozpočet a termíny stavby. Technický dozor investora též komunikuje na základě plné moci s příslušnými úřady. Podle § 152 odst. (4) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb "U stavby financované z veřejného rozpočtu", kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad provádění stavby